© Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

arrow print

Nadsyłane do redakcji materiały powinny zawierać abstrakt w języku polskim oraz angielskim (ok. 2000 znaków), słowa kluczowe oraz krótki biogram autora ze wskazaniem jego afiliacji. Pliki w formacie MS Word prosimy przesyłać na adres kontakt@studiachopinowskie.pl.

Objętość typowych artykułów i materiałów zamieszczanych na łamach „Studiów Chopinowskich” wynosi 1 arkusz wydawniczy (ok. 20–25 str. znormalizowanego wydruku), możliwe jest także przedstawienie redakcji tekstów o mniejszych lub większych rozmiarach.

Ewentualne ilustracje dołączane do tekstu pod względem technicznym powinny być zapisane w formacie jpg, tif lub pdf, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi. Przykłady nutowe mogą być przesyłane w postaci plików cyfrowych (format eps) bądź w postaci tradycyjnej.

Wszystkie starania związane z uzyskaniem praw do wykorzystania w publikacji ilustracji i przykładów muzycznych należą do autora.

 

Zasady formatowania

Redakcja prosi o zwrócenie uwagi na wszystkie elementy zapisu, zwłaszcza na zastosowany rodzaj czcionek i znaki interpunkcyjne (czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza). Redakcja na ogół nie wykorzystuje wytłuszczeń – dla wyróżnienia słów lub fragmentów tekstu należy stosować druk rozstrzelony. Kursywy zarezerwowane są dla tytułów publikacji książkowych i utworów muzycznych oraz dla występujących w tekście terminów i pojęć obcych.

 

 1. Zasady ogólne
  1. imion i nazwisk w tekście używamy w brzmieniu oryginalnym lub w brzmieniu normatywnym dla języka tekstu
  2. imiona i nazwiska w odnośnikach bibliograficznych używamy w postaci występującej w publikacji, do której jest odnośnik
  3. w tekście z zasady nie opuszczamy imienia danej osoby i wpisujemy jego pełną wersję. W szczególnych przypadkach (np. wyliczanie przedstawicieli stylu itp.) możliwe jest opuszczenie imion
  4. w tekście przy kolejnych odwołaniach do osoby pozostawiamy pewną swobodę operowania pełną lub skróconą wersją imienia, ew. jego opuszczeniem; unikamy jednak stosowania wyłącznie samej pierwszej litery imienia (F. Chopin; W. Lutosławski)
  5. przypisy zapisujemy na dole strony, na której występują
  6. w przypisach imiona występujące zapisujemy zawsze w pełnym brzmieniu
  7. nazwy miejscowości w tekście używamy w brzmieniu przyjętym w danym języku (zatem w tekście polskim wg zasad polskiej ortografii)
  8. w przypisach – jeśli to możliwe – odnosimy do wydania publikacji w języku danego tekstu, jeśli takiego nie ma – do wydania angielskiego, jeśli takiego nie ma – oryginału; w wypadkach szczególnych można podać dwa wydania
  9. w przypisach, w przypadku kolejnego odniesienia do tej samej publikacji, zawsze podajemy skróconą wersję odnośnika, w postaci:
 1. Ibidem [jeśli chodzi o przypis poprzedni]
 2. Autor, op. cit. [jeśli chodzi o jedną publikację danego autora]
 • Autor, Początek tytułu..., op. cit. [jeśli chodzi o jedną z wielu cytowanych publikacji danego autora]
 1. po „Ibidem” lub „op. cit.” podajemy stronę, ewentualnie tom i stronę¸ jeśli odnosimy się do różnych tomów
 2. Idem [jeśli chodzi o tego samego autora], eadem [gdy chodzi o tę samą autorkę]
  1. stosujemy znaki cudzysłowów, myślników, dźwięków, tytułów, odnośników do przypisów, inne zasady typograficzne oraz sposób zapisu przypisów przyjęte w danym języku (por. szczegółowe zasady)
  2. po każdym przypisie dajemy kropkę
  3. po podpisach do ilustracji i przykładów dajemy kropki
  4. we wszystkich wersjach językowych stosujemy następujące znaki typograficzne:
 1. [półpauza, z odstępem po obu stronach]
 2. znak zakresu (liczby arabskie, rzymskie, miejscowości itp.): [półpauza, bez odstępu po obu stronach]
 • znak rozdzielający (np. dwa nazwiska: Krystyna Wilkowska-Chomińska): - [dywiz, bez odstępów]
  1. wyróżniamy tekst za pomocą rozstrzelenia (1 punkt), nie stosujemy wytłuszczenia jako wyrazu emfazy
  2. likwidujemy wszystkie ewentualne wielokrotne znaki odstępu (spacji)
  3. likwidujemy wszelkie odstępy, tabulatory i inne znaki spacji na początku akapitu
  4. jeżeli stosujemy tłumaczenie tytułów [w przypadku cytowania tekstów, które nie mają jeszcze swojego wydanego przekładu w danym języku] i opisowych nazw własnych, podajemy tłumaczenie w nawiasie kwadratowym, prostą czcionką [nie kursywą]

 

 1. Zasady szczegółowe – język polski
  1. zasady typograficzne
 1. tytuły publikacji podajemy w następujący sposób:
  1. tytuł książki (w tym zbioru artykułów) kursywą
  2. tytuł artykułu kursywą
  3. tytuł czasopisma w cudzysłowie bez kursywy
  4. tytuł utworu i tonacja kursywą
  5. opus utworu bez kursywy, małą literą:
  6. nazwa gatunku małą literą bez kursywy
 2. stosujemy następujące znaki cudzysłowu: „ ”
 • stosujemy następujące znaki cudzysłowu wewnątrz cudzysłowu: « »
 1. znaki odnośnika przypisu występują przed znakami interpunkcyjnymi
 2. znak kropki występuje na zewnątrz cytatu (cudzysłowu), jeśli cytat nie jest odrębnym zdaniem (lub większym fragmentem); w przeciwnym razie kropka kończy ostatnie zdanie wewnątrz cudzysłowu
 3. słowa obce (w tym terminy muzyczne) wyróżniamy kursywą
  1. zasady układu odnośników bibliograficznych
 1. stosujemy następujące warianty układu:
  1. Autor [Imię Nazwisko], Tytuł książki, Miejscowość [pl] 2001, s. 222.
  2. Autor [Imię Nazwisko], Tytuł artykułu, w: Tytuł książki, red. Redaktor [Imię Nazwisko], Miejscowość 2001, t. 2, s. 333.
  3. Autor [Imię Nazwisko], Tytuł artykułu, „Czasopismo” 10/2 (2001), s. 333.
  4. Autor [Imię Nazwisko], Tytuł książki, tłum. Imię Nazwisko, Miejscowość 2001, s. 333.
  5. Autor [Imię Nazwisko], „Tytuł niepublikowanej dysertacji”, Nazwa uniwersytetu rok (niepublikowana dysertacja napisana pod kierunkiem Imię Nazwisko).
  6. Tytuł strony www, adres www [dostęp: 10.01.2001].